Passend Onderwijs

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Passend onderwijs is er dan ook op gericht om àlle leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs zoveel als mogelijk thuisnabij te ondersteunen. In de praktijk zullen de meeste kinderen het basisonderwijs probleemloos en met goede resultaten doorlopen. Voor sommige kinderen is op school echter meer hulp nodig: bijvoorbeeld om zich goed te concentreren, of om de rekenles te begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om de leerlingen die dat nodig hebben in de klas extra aandacht te geven. Voor sommige kinderen is deze ondersteuning niet genoeg. Zij hebben bijvoorbeeld speciale onderwijsbehoeften op het gebied van leren of gedrag. Voor hen moeten meer maatregelen worden getroffen om passende ondersteuning te realiseren. In overleg met u als ouders wordt dan bekeken welk (tijdelijk) arrangement het beste is. Soms zijn kleine maatregelen al voldoende, soms is iets meer nodig. In eerste instantie is het doel om extra ondersteuning binnen de groep op de basisschool te bieden. Wanneer dat niet voldoende blijkt, kan in overleg tussen school en ouders worden besloten dat een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs een meer passende plek is.

KOE maakt deel uit van het samenwerkingsverband 23.02.

Dit samenwerkingsverband is een samenwerking van besturen van alle scholen in de gemeenten Borne, Hof van Twente, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Enschede.
In het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over o.a. extra ondersteuning op school, het toekennen van toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis)onderwijs en het toekennen van financiële middelen. 

Vanwege de omvang is het samenwerkingsverband opgesplitst in drie deelregio’s: Hengelo e.o., Noordoost Twente en Enschede. KOE valt onder de deelregio Enschede.

De missie van de besturen is om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen van 4 tot 12/13 jaar in de deelregio. Daarbij heeft passend onderwijs betrekking op alle leerlingen, ook op leersterke leerlingen. De besturen helpen elkaar bij het voldoen aan de zorgplicht en bieden een dekkend netwerk om thuiszitters te voorkomen.

Voor het bieden van passend onderwijs vinden de besturen de samenwerking met andere partners noodzakelijk. Dat zijn voorzieningen in de voor- en vroegschool (IKC), de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, organisaties voor jeugdhulp en politie. Deze partijen werken in wijkteams intensief samen.

Meer informatie over het samenwerkingsverband 23.02 en de deelregio Enschede kunt u vinden op:
swv2302 of deelregio-enschede

KOE heeft een bovenschools steunpunt ingericht om scholen te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs. Kijk voor meer informatie bij 'over KOE' of klik hier.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij