STEUNPUNT HOOGBEGAAFDHEID

Het steunpunt Hoogbegaafdheid is vanuit KOE gestart om scholen te voorzien van adviezen op het gebied van (hoog)begaafdheid, compacten, verrijken en leer- en gedragsproblemen die gerelateerd zijn aan (hoog)begaafdheid.

Het Steunpunt Hoogbegaafdheid coördineert daarnaast de aanmeldingen van leerlingen voor de Deltagroep en geeft aan of de leerling wel of niet plaatsbaar is.

WAAROM IS HET STEUNPUNT HOOGBEGAAFDHEID ER?

Het Steunpunt Hoogbegaafdheid heeft als doel om scholen te ondersteunen in het leerstofaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen, zodat deze kinderen ook kunnen worden voorzien in hun onderwijsbehoeften om zo hun talenten te kunnen ontplooien. Wanneer u als ouders en de school zich zorgen maken omtrent de ontwikkeling van uw kind, met betrekking tot een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid, kan het Steunpunt Hoogbegaafdheid worden ingeschakeld. Dit Steunpunt bestaat uit een ECHA (European Council for High Ability) Specialist in Gifted Education, tevens Deltagroepleerkracht, en een gespecialiseerde orthopedagoog.

CONSULTATIE STEUNPUNT HOOGBEGAAFDHEID

Om een beroep te kunnen doen op het Steunpunt Hoogbegaafdheid, kan een school een kind ter consultatie inbrengen. School vult daarvoor het consultatieformulier in, na toestemming van en overleg met ouders. Wanneer een kind ter consultatie wordt ingebracht, worden er adviezen gegeven over hoe te handelen. Enkele voorbeelden van deze adviezen:
  • Doortoetsen van het kind.
  • Werkmoment en eventuele observatie door de ECHA Specialist inplannen om de leer- en werkstrategieën en mindset van het kind beter in beeld te brengen.
  • Strategietraining verzorgen bij individuele kinderen.
  • Observatie door de gespecialiseerde orthopedagoog om de onderwijsbehoeften van het kind beter in beeld te brengen.
  • Inzetten van de Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).
  • Compacten en verrijken van de leerstof en een praktisch invulling hieraan geven.
disclaimer sitemap  Aangesloten bij