Identiteit en katholiciteit
KOE gaat uit van een brede visie op identiteit en katholiciteit, waarbij tegemoet gekomen wordt aan het dynamische karakter van identiteit en de diversiteit van opvattingen rond katholiciteit. Dit betekent dat we open staan voor allen, heel de wereld, heel de mens, heel het kind, waarbij het gaat om verbondenheid met jezelf, met je naasten, met je omgeving, met de natuur en het bovennatuurlijke. Daarbij kunnen we putten uit een rijkdom aan verhalen, riten en symbolen, waarvoor de christelijke traditie een waardevolle voedingsbron is.

Kernwaarden
Katholiek gaat voor ons verder dan instituties en verzuilde organisaties. Om het (hele) kind in zijn ontwikkeling tot recht te laten komen (met hart en ziel, met hoofd en handen) vinden we het van belang gemeenschapsvorming tot uiting te brengen door samen te vieren en te leren en er te zijn voor een ander.
Richtinggevende kernwaarden als solidariteit, verantwoordelijkheid, menswording, perspectief en engagement zijn ontleend aan de christelijke traditie en verbonden met kernwaarden als respect en vertrouwen en met schoolspecifieke kernwaarden vanuit diverse achtergronden. Vanuit dit levensbeschouwelijk perspectief willen we kleur geven aan ons maatschappelijk, pedagogisch en onderwijskundig handelen.

Open dialoog
Dialoog veronderstelt een eigen standpunt, dat in een open gesprek met andere levensbeschouwelijke stromingen verder vorm krijgt. Onze scholen bieden dit aan eenieder die hiervoor open staat: zowel aan ouders en kinderen van katholieke huize als ook aan ouders met kinderen die een andere achtergrond hebben en zich hierdoor aangesproken voelen.
We willen een aantoonbare verbinding realiseren vanuit een pedagogiek van de hoop. Het is een maatschappelijke opdracht kinderen te brengen tot (kritische) burgerschapsvorming, besef van verbondenheid, veiligheid (omgang met polarisatie/radicalisering) en duurzaamheid.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij