STEUNPUNT: HOE WERKT HET?

 Wie werken er bij het Steunpunt?

 Het Steunpunt is een bovenschoolse organisatie welke hoort bij KOE. Bij het Steunpunt zijn werkzaam:

ü  Orthopedagogen

ü  Schoolpsychologen

ü  Administratief medewerker

ü  Onderwijscoaches

ü  Onderwijsassistenten   
ü  Gespecialiseerde leerkrachten        

Eventueel kunnen externe deskundigen betrokken worden.

 

De aanmelding

De aanmelding verloopt via de school, u als ouders geeft hier toestemming voor.

Er zijn verschillende redenen mogelijk om uw kind aan te melden:

ü  De leerkracht, IB’er en/of u hebben een vraag over de ontwikkeling van uw kind en u wilt graag dat het       Steunpunt meedenkt over de te nemen stappen.

ü  School en u willen graag een psychologisch onderzoek voor uw kind.

ü  De leerkracht, IB’er en u vragen zich af of er meer ondersteuning en begeleiding voor uw kind nodig is      dan dat de school op dit moment kan bieden.

 

Bij de aanmelding vult de school (leerkracht en/of IB’er) een formulier in, u als ouder doet dit ook. Het formulier gaat over de vorderingen, de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag van school en/of ouders. Daarnaast worden door de school eventuele handelingsplannen, uitdraaien van scores en overige relevante informatie meegestuurd.

 

U als ouder moet schriftelijk toestemming geven voor de aanmelding bij het Steunpunt en het delen van de dossiergegevens van uw kind. Daarnaast heeft u recht op volledige inzage van het dossier dat naar het Steunpunt wordt gestuurd.

 

Vervolgstappen

Na de bespreking kan het zijn dat er meer informatie nodig is om te achterhalen wat er aan de hand is. Dit kan op de volgende manieren:

ü  Een observatie van uw kind in de klas door een extern deskundige (bijv. de orthopedagoog/           
    schoolpsycholoog van KOE).

ü  Informatie inwinnen bij instanties die iets over uw kind kunnen vertellen zoals de wijkcoach, logopediste
    of de schoolverpleegkundige.

ü  Uitvoeren van een onderzoek, intern door het Steunpunt van KOE of extern (op advies van Steunpunt       KOE).

In alle gevallen geldt dat u hier als ouder over wordt geïnformeerd, vooraf en achteraf, en dat u toestemming moet geven om, op welke wijze dan ook, meer informatie over uw kind in te winnen.

 

Advies

Wanneer er voldoende informatie over uw kind beschikbaar is, wordt besproken wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn en hoe hieraan tegemoet kan worden gekomen. Vervolgens wordt bekeken welke ondersteuning voor uw kind gewenst is. Er wordt gekeken door wie en waar die hulp het beste geboden kan worden. Voorkomende adviezen zijn:

ü  Ondersteuning op en door de eigen basisschool.

ü  Ondersteuning/onderzoek door andere instantie(s).

ü  Plaatsing op een andere basisschool.

ü  Inschakelen van de schoolarts en/of schoolverpleegkundige.

ü  Inschakelen van de wijkcoach.

ü  Aanvraag plaatsing in de Deltagroep.

ü  Aanvraag plaatsing BOOST.

ü  Aanvraag intern arrangement.

ü  Aanvraag extern arrangement (plaatsing op een speciale basisschool of school voor speciaal onderwijs).

 

Arrangementen

Voor uw kind kan in sommige gevallen een intern of extern arrangement aangevraagd worden.

 
INTERN: er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van uw kind en daar wordt een

passend traject voor opgesteld, binnen de huidige school. Dit kan betekenen dat uw kind

gedurende een periode extra ondersteuning op school krijgt, binnen of buiten de klas.

           

Een intern arrangement kan voor een kortdurende periode (max. 3 maanden) of voor een

langdurende periode (max. 1 schooljaar) worden afgegeven. Het advies voor een intern

arrangement moet worden goedgekeurd door het College van Bestuur.

 

EXTERN: plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De keuze hiervoor

wordt, in afstemming met u, gemaakt op basis van de onderwijsbehoeften van uw kind. Hierbij wordt de afweging gemaakt in hoeverre binnen de huidige setting (bijv. met een intern arrangement) tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van uw kind of dat er een meer intensieve onderwijssetting nodig is om aan de onderwijsbehoeften te voldoen en daarmee de ontwikkeling van het kind te kunnen ondersteunen en/of stimuleren.  

           

Om tot een advies voor een extern arrangement te komen, vindt er een bespreking plaats bij het Steunpunt. Ouders en school maken samen de afweging voor de keuze van een extern arrangement en daarom dienen ouders aanwezig te zijn bij dit gesprek.

 

Het advies voor een extern arrangement moet worden voorgelegd aan de Commissie van Arrangementen (CvA)*. Wanneer zij het advies goedkeuren zal er een toelaatbaarheidsverklaring voor bepaalde duur worden afgegeven door het Samenwerkingsverband 23.02** voor plaatsing op een speciale basisschool of school voor speciaal onderwijs.

* Meer informatie over de Commissie van Arrangementen (CvA) kunt u vinden op: http://www.deelregio-enschede.nl/cva.html

** Meer informatie over het samenwerkingsverband 23.02 en de deelregio Enschede kunt u vinden op:
SWV2303 of  deelregio-enschede.

 

De aanvragen voor arrangementen worden door het Steunpunt behandeld.

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij