STEUNPUNT: HOE WERKT HET?

 Wie werken er bij het Steunpunt?

 Het Steunpunt is onderdeel van onze bovenschoolse organisatie. Bij het Steunpunt werken:

 • Orthopedagogen
 • Schoolpsychologen
 • Onderwijscoaches
 • Onderwijsondersteuners
 • Gespecialiseerde leerkrachten
 • Administratief medewerker        

Soms betrekken we externe deskundigen.

aanmelding

Wil jij je kind aanmelden bij ons Steunpunt? Dat kan via de school. Je geeft hier als ouder/verzorger toestemming voor. 
Er zijn verschillende redenen om je kind aan te melden:

 • De leerkracht, kwaliteitscoördinator (voorheen IB’er) en/of jij hebben een vraag over de ontwikkeling van je kind en je wilt graag dat het Steunpunt meedenkt over welke stappen er het beste genomen kunnen worden. 
 • Jij en de school willen graag een psychologisch onderzoek voor jouw kind.
 • Jij, de leerkracht en IB’er vragen zich af of er meer ondersteuning en begeleiding voor jouw kind nodig is dan dat de school op dit moment kan bieden.

Bij de aanmelding vult de leerkracht en/of kwaliteitscoördinator (voorheen IB’er) van de school een formulier in. Jij als ouder of verzorger doet dit ook. Het formulier gaat over de vorderingen, de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw kind en de hulpvraag die jij of school heeft. Daarnaast stuurt de school eventuele handelingsplannen mee. Maar ook scores en andere relevante informatie. 

Als ouder of verzorger geef je schriftelijk toestemming voor de aanmelding bij het Steunpunt. Dat geldt ook voor het delen van de dossiergegevens van jouw kind. Wil je het volledige dossier van je kind inzien? Ook dat kan.

Vervolgstappen

Soms is er na de bespreking nog meer informatie nodig. Welke?

 • Een observatie van jouw kind in de klas door een extern deskundige (bijv. de orthopedagoog/schoolpsycholoog van KOE).
 • Informatie inwinnen bij instanties die iets over jouw kind kunnen vertellen zoals de wijkcoach, logopediste of de schoolverpleegkundige.
 • Uitvoeren van een onderzoek. Intern door het Steunpunt van KOE of extern op advies van Steunpunt.

In alle gevallen word je hier als ouder/verzorger over geïnformeerd. Vooraf en achteraf. En je dient toestemming te geven om, op welke wijze dan ook, meer informatie over jouw kind in te winnen.

Advies

Hebben we voldoende informatie over jouw kind? Dan bespreken we wat het nodig heeft op onderwijsgebied. Ook bespreken we hoe we dit gaan doen. Een advies kan zijn:

 • Ondersteuning op en door de eigen basisschool.
 • Ondersteuning/onderzoek door andere instantie(s).
 • Plaatsing op een andere basisschool.
 • Inschakelen van de schoolarts en/of schoolverpleegkundige.
 • Inschakelen van de wijkcoach.
 • Aanvraag plaatsing in de Deltagroep.
 • Aanvraag plaatsing BOOST.
 • Aanvraag intern arrangement.
 • Aanvraag extern arrangement. Dit betekent een plaatsing op een speciale basisschool of school voor speciaal onderwijs.
Arrangementen

Wat bedoelen we daar precies mee? Eigenlijk is het een passend traject voor jouw kind. We maken een scheiding tussen interne- en externe arrangementen. 

INTERN: we kijken welke behoefte jouw kind nodig heeft. Daar stellen we een passend traject voor op. Binnen de huidige school. Dit kan betekenen dat jouw kind voor een bepaalde periode extra ondersteuning op school krijgt. Dat kan zijn binnen of buiten de klas.

Een intern arrangement kan voor een kortdurende periode zijn van maximaal drie maanden. Of voor een langere periode van maximaal één schooljaar. Het advies voor een intern arrangement moet worden goedgekeurd door het College van Bestuur.

EXTERN: plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De keuze hiervoor wordt, in afstemming met jou als ouder/verzorger, gemaakt op basis van de onderwijsbehoeften van jouw kind. Hierbij wordt de afweging gemaakt in hoeverre binnen de huidige setting (bijv. met een intern arrangement) tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van jouw kind of dat er een meer intensieve onderwijssetting nodig is om aan de onderwijsbehoeften te voldoen en daarmee de ontwikkeling van het kind te kunnen ondersteunen en/of stimuleren.  

Om tot een advies voor een extern arrangement te komen, vindt er een bespreking plaats bij het Steunpunt. Ouders en school maken samen de afweging voor de keuze van een extern arrangement en daarom dienen ouders aanwezig te zijn bij dit gesprek.

Het advies voor een extern arrangement moet worden voorgelegd aan de Commissie van Arrangementen (CvA)*. Wanneer zij het advies goedkeuren zal er een toelaatbaarheidsverklaring voor bepaalde duur worden afgegeven door het Samenwerkingsverband 23.02** voor plaatsing op een speciale basisschool of school voor speciaal onderwijs.

* Meer informatie over de Commissie van Arrangementen (CvA)? Dat vind je op: http://www.deelregio-enschede.nl/cva.html

** Meer informatie over het samenwerkingsverband 23.02 en de deelregio Enschede? Dat vind je op:
SWV2303 of  deelregio-enschede.

Ons Steunpunt behandelt de aanvragen voor arrangementen.

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij